Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3509662
od 28 marca 2008
Prawo lokalne » Statut Wersja do druku

IV zmiana Statutu Gminy Kikół
Uchwała Nr XXXV/244/2010
Rady Gminy Kikół
z dnia 26 lutego 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kikół

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241),
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Kikół stanowiącym załącznik do uchwały Nr IX/38/2003 Rady Gminy Kikół z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kikół (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 82, poz. 1219) otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/219/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 9 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kikół (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 118, poz. 1969).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Załącznik do uchwały Nr XXXV/244/2010
Rady Gminy Kikół
z dnia 26 lutego 2010 r.
Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych
1) Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole,
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole,
3) Przedszkole Publiczne w Kikole,
4) Szkoła Podstawowa im. Ignacego Antoniego Zboińskiego w Kikole,
5) Szkoła Podstawowa w Ciełuchowie,
6) Szkoła Podstawowa w Woli,
7) Publiczne Gimnazjum w Kikole,
8) Publiczne Gimnazjum w Suminie,
9) Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowych w Kikole,
10) Straż Gminna w Kikole.
„ Załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Kikół ”
UZASADNIENIE
Konieczność uchwalenia nowego wykazu gminnych jednostek organizacyjnych wynika z faktu utworzenia nowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Straż Gminna w Kikole. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest niezbędne i celowe.

Informację wytworzył: Krzysztof Milak, Data wytworzenia: 2010-02-26 07:53:47, Wprowadził do systemu: Agnieszka Wasilewska, Data wprowadzenia: 2013-06-04 07:50:19, Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Wasilewska, Data publikacji 2013-06-04 07:52:06, Ostatnia zmiana: 2013-06-04 07:55:06, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 812