Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3509772
od 28 marca 2008
Archiwalne » Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług Wersja do druku

KARTY USŁUG

 

KARTA INFORMACYJNA

WNIOSEK / druk do pobrania

NAZWA USŁUGI

.

.

.

REFERAT ORGANIZACYJNY

.

.

.

URZĄD STANU CYWILNEGO

USC

USC1.PDF

.

Nadanie dziecku nazwiska męża matki / żony ojca

USC

USC2.PDF

.

Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka

USC

USC3.PDF

.

Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

USC

USC4.PDF

Wniosek

Sprostowanie oczywistego błedu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

USC

USC5.PDF

Podanie

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

USC

USC6.PDF

Wniosek1

Wniosek2

Wniosek3

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

USC

USC7.PDF

Podanie

Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamieszkałego w Polsce nie mającego obywatelstwa żadnego państwa

USC

USC8.PDF

.

Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

USC

USC9.PDF

.

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnowprawnymi

USC

USC10.PDF

.

Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

USC

USC11.PDF

.

Zgłoszenie urodzenia dziecka

USC

USC12.PDF

.

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub dziecka poczętego

USC

USC13.PDF

.

Zgłoszenie zgonu

USC

USC14.PDF

Wniosek

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

USC

USC15.PDF

Wniosek

Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia

USC

USC16.PDF

.

Rejestracja zdarzenia z zakresu stanu cywilnego, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane

USC

USC17.PDF

.

Zgłoszenie Jubilleuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

USC

USC18.PDF

.

Zmiana imienia

USC

USC19.PDF

.

Zmiana nazwiska

.

.

.

STANOWISKO DS WOJSKOWYCH, OBRONY CYWILNEJ I DOWODÓW OSOBISTYCH

SDWOCIDO

SDWOCIDO1.PDF

 Wniosek

Wydanie dowodu osobistego poraz pierwszy.

SDWOCIDO

SDWOCIDO2.PDF

 Wniosek

Wydanie dowodu osobistego w razie jego utraty.

SDWOCIDO

SDWOCIDO3.PDF

 Wniosek

Wymiana dowodu osobistego.

SDWOCIDO

SDWOCIDO4.PDF

 Wniosek

Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych

.

.

.

STANOWISKO DS. OŚWIATY

SDO

SDO1.PDF

Wniosek

Wpis do działalności innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego

SDO

SDO2.PDF

Zgłoszenie

Wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek

SDO

SDO3.PDF

Wniosek

Przyznanie stypendiów szkolnych dla uczniów

SDO

SDO4.PDF

Wniosek

Przyznanie zasiłków szkolnych

SDO

SDO5.PDF

Wniosek

Oświadczenie

Zawiadomienie

Formularz załącznik 2

Formularz załącznik 1

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

 

 

STANOWISKO DS OBSłUGI SEKRETARIATU

SDOS

SDOS1

Wniosek

Udostępnienie informacji publicznej

SDOS

SDOS2

Formularz

Uzyskanie informacji przez osoby niesłyszące

 

 

 

REFERAT INFRASTRUKTURY

 

 

 

STANOWISKO DS. INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ

SDIIGWS

SDIIGWS1.PDF

Wniosek

Udzielenie zezwolenia na budowę lub przebudowę zjazdu z drogi stanowiącej własnośc Gminy

SDIIGWS

SDIIGWS2.PDF

Wniosek

Udzielenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

SDIIGWS

SDIIGWS3.PDF

Wniosek

Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyji sanitarnej

.

.

.

STANOWISKO DS. FINANSOWYCH WODNO-KANALIZACYJNYCH I ŚRODKÓW TRANSPORTU

SDFWKIŚT

SDFWKIŚT1.PDF

Deklaracja

Załącznik

Określenie / Korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportu od osób fizycznych i prawnych

.

.

.

STANOWISKO DS. ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA, KOORDYNATOR DS. PROGRAMÓW I PROJEKTÓW

SDRIOŚKDPIP

SDRIOŚKDPIP.PDF

Oświadczenie

Wniosek

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci

SDRIOŚKDPIP

SDRIOŚKDPIP1.PDF

Wniosek

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

SDRIOŚKDPIP

SDRIOŚKDPIP2.PDF

Wniosek

Usunięcie drzew i krzewów

.

.

.

STANOWISKO DS. FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH, PROMOCJI GMINY I DZIAłALNOŚCI GOSPODARCZYCH

SDFZPGIDG

SDFZPGIDG1.PDF

Wniosek1

Wniosek2

Wniosek3

Procedury otwartego konkursu ofert na wspieranie/ powierzanie realizacji zadania publicznego podmiotowi prowadzącemu działalnośc pożytku publicznego

SDFZPGIDG

SDFZPGIDG2.PDF

Wniosek

Wniosek o wpis do CEIDG

SDFZPGIDG

SDFZPGIDG3.PDF

Wniosek

Wniosek o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

SDFZPGIDG

SDFZPGIDG4.PDF

Wniosek

Zawieszenie wykonywania działalności

SDFZPGIDG

SDFZPGIDG5.PDF

Wniosek

Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

SDFZPGIDG

SDFZPGIDG6.PDF

Wniosek

Wykreślenie  wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

SDFZPGIDG

SDFZPGIDG7.PDF

.

Wydawanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

SDFZPGIDG

SDFZPGIDG8.PDF

Oświadczenie Wniosek

Wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży

SDFZPGIDG

SDFZPGIDG9.PDF

Wniosek

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

.

.

.

STANOWISKO DS ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, MIENIA KOMUNALNEGO I GOSPODARKI GRUNTAMI

IDZPMKIGG

IDZPMKIGG1.PDF

 Wniosek

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

IDZPMKIGG

IDZPMKIGG2.PDF

 Wniosek

Nadawanie numeru porządkowego nieruchomości lub budynkowi

IDZPMKIGG

IDZPMKIGG3.PDF

 Wniosek

Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IDZPMKIGG

IDZPMKIGG4.PDF

 Wniosek

Podział nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub przepisami odrębnymi

IDZPMKIGG

IDZPMKIGG5.PDF

 Wniosek

Rozgraniczenie nieruchomości

IDZPMKIGG

IDZPMKIGG6.PDF

 Wniosek

Scalenie i podział nieruchomości

IDZPMKIGG

IDZPMKIGG7.PDF

 Wniosek

Zgoda na dysponowanie terenem gminnym na cele budowlane

IDZPMKIGG

IDZPMKIGG8.PDF

 Wniosek

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

IDZPMKIGG

IDZPMKIGG9.PDF

 Podanie

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego
. . .

REFERAT FINANSOWY

. . .

STANOWISKO DS WYMIARU PODATKÓW I OPłAT

SDWPIO

SDWPIO1.PDF

Deklaracja

Informacja

Ustalenie/określenie/korekta zobowiazania podatkowego z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych

SDWPIO

SDWPIO2.PDF

Deklaracja

Informacja

Ustalenie/określenie/korekta zobowiazania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych

SDWPIO

SDWPIO3.PDF

Wniosek

Wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych

SDWPIO

SDWPIO4.PDF

Wniosek

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej

SDWPIO

SDWPIO5.PDF

Deklaracja.doc

Deklaracja.pdf

Informacja

Ustalenie/określenie/korekta zobowiazania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

SDWPIO

SDWPIO6.PDF

Protokół

Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

 

 


Informację wytworzył: Piotr Zarembski, Data wytworzenia: 2013-01-09 08:03:19, Wprowadził do systemu: Piotr Zarembski, Data wprowadzenia: 2013-01-09 08:03:26, Zatwierdził do publikacji: Piotr Zarembski, Data publikacji 2013-01-09 08:24:22, Ostatnia zmiana: 2015-03-09 08:38:23, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 4312