Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3505029
od 28 marca 2008
Przetargi na nieruchomości » Zamknięte Wersja do druku

ogłasza rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Kikół
 

Na podstawie §25 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.218 z późn. zm.)JT GMINY KIKÓŁ

ogłasza rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Kikół

Przedmiotem rokowań jest nieruchomość zabudowana , oznaczona numerami ewidencyjnymi 292/2 i 295 o łącznej powierzchni 0,4764 ha, położona w Grodzeniu, stanowiąca własność Gminy Kikół, zapisana w księdze wieczystej KW Nr 34174, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lipnie.

Na powyższej nieruchomości znajduje się budynek szkoły , wolnostojący, murowany, jednopiętrowy z poddaszem o łącznej powierzchni użytkowej 482,01 m2, w tym powierzchnia komunikacji i kotłowni 92,85 m2 z dachem dwuspadowym.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym, w ciągu ostatnich latach był remontowany i rozbudowany. Teren działki jest częściowo utwardzony. Obiekt jest wyposażony: centralne ogrzewanie - olejowe, woda, kanalizacja własna- szambo,

Nieruchomość zabudowana będąca przedmiotem sprzedaży obecnie nie jest użytkowana.

 

Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalonym dnia 29 czerwca 2001r.przez Radę Gminy Kikół w/w działki przeznaczone są na cele mieszkalno-usługowe i oświatę.

Budynek może spełniać różnorakie funkcje, może być adaptowany na lokale mieszkalne, hotel, pensjonat itp.

Nieruchomość wystawiona została do sprzedaży: w I nieograniczonym przetargu w dniu 16. 04. 2011r. i w II nieograniczonym przetargu w dniu 14.07. 2011r.

 

Cena wywoławcza 320 000,00 zł

Wysokość zaliczki 32 000,00 zł

Działka wpisana jest w księdze wieczystej Kw Nr 34174.

Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– Brak.

Termin zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy.

 

Termin do składania wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przez osoby o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy

 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź.zm) upłynął 16 czerwca 2010r.

 

Wpłaty zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylania się od zawarcia umowy w kwocie 32 000,00 zł, z zaznaczeniem jakiej nieruchomości dotyczy wpłata

należy dokonać w kasie Urzędu Gminy Kikół lub na konto Urzędu Gminy nr KBS Aleksandrów Kuj. O/Kikół 54

 9537 0000 0040 0187 2000 do dnia 29 sierpnia 2011r.

W razie uchylenia się nabywcy, ustalonego w drodze rokowań od zawarcia umowy, zaliczka nie będzie podlegać zwrotowi.

Przeprowadzenie rokowań nastąpi 02 września 2011r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kikole Plac Kościuszki 7 pokój nr 3

 

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Kikół Plac Kościuszki 7 w pokoju nr 10 w zamkniętych kopertach z dopiskiem jakiej nieruchomości dotyczy oferta w terminie do 29 sierpnia 2011r.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1. Imię i nazwisko, adres lub nazwę firmy i jej siedzibę oraz poświadczony wyciąg z KRS


2. Datę sporządzenia zgłoszenia.


3. Kserokopię dokumentu wpłaty zaliczki.


4. Proponowana cenę i sposób jej zapłaty.

 


Cena nieruchomości może być rozłożona na 2 raty. Raty płatne w terminach ustalonych przez strony przy czym I rata

 płatna jest do dnia sporządzenia umowy i stanowi 60 % ceny nieruchomości II rata płatna nie później niż do

 31.12.2012r.Wierzytelność gminy z tytułu nie spłaconej części ceny podlega

oprocentowaniu wg stopy redyskonta weksli stosowanych przez NBP , zabezpieczeniu hipotecznemu,

ponadto nabywcy poddadzą się rygorowi egzekucji stosownie do art.777§1 KPC.

 

Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Osoby uczestniczące w rokowaniach będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody

 małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo

 przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności

majątkowej małżeńskiej. Ponadto, osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a)

dowodami osobistymi, nr NIP, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej

 lub z innego właściwego rejestru (dotyczy osób prawnych), które będą

potrzebne do wypełnienia oświadczeń.

Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Zaliczkę wniesioną tytułem zabezpieczenia kosztów zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po odwołaniu

, zamknięciu, unieważnieniu albo zakończeniu rokowań wynikiem negatywnym.


Zaliczka wniesiona przez uczestnika rokowań, który w czasie rokowań został ustalony nabywcą nieruchomości

, podlega zaliczeniu na poczet nabycia nieruchomości.

Wójt Gminy Kikół zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.


Dodatkowych informacji na temat rokowań udziela
Hanna Prażniewska inspektor gospodarki nieruchomościami

- Urząd Gminy w Kikole Plac Kościuszki 7 - pokój nr 12 lub telefonicznie pod numerem 054/2894670 wew. 30.

Ogłoszenie o rokowaniu umieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w prasie lokalnej oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kikół http://bip.kikol.pl

Wójt Gminy Kikół zastrzega sobie prawo unieważnienia rokowań bez podania przyczyny.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń, dnia 08.08.2011r.

Zdjęto dnia .................................................... WÓJT GMINY KIKÓŁ

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE ROKOWAŃ

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Wójt Gminy Kikół podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze rokowań:L.p

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów

Pow. działki w m2

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


1.Grodzeń


Działka nr 292/2 i 295

KW 34174
4764

Działka

zabudowana

budynkiem szkoły

Obecnie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość. Określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy może nastąpić w drodze decyzji o warunkach zabudowy.320.000,00 zł

+ 23% VAT
Niniejszy wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń w dniach od 08.08.2011 r. do 02.09.2011 r.

Informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu zostanie podana w formie ogłoszenia w prasie lokalnej oraz umieszczona na stronie internetowej Urzędu.

Dodatkowych informacji na temat rokowań udziela Hanna Prażniewska inspektor gospodarki nieruchomościami - Urząd Gminy w Kikole Plac Kościuszki 7 - pokój nr 12 lub telefonicznie pod numerem 054/2894670 wew. 30.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń, dnia 08.08.2011r.

Zdjęto dnia .................................................... WÓJT GMINY KIKÓŁ


 

 Informację wytworzył: Agnieszka Wasilewska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Agnieszka Wasilewska, Data wprowadzenia: 2011-08-08 14:07:53, Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Wasilewska, Data publikacji 2011-08-08 14:12:03, Ostatnia zmiana: 2011-08-09 10:14:36, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1435