Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3505116
od 28 marca 2008
Przetargi na nieruchomości » Zamknięte Wersja do druku

V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kikół

WÓJT GMINY KIKÓŁ

działając w oparciu o § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kikół

I.Przedmiot przetargu:L.p.

Położenie

Przeznaczenie w studium

Nr działki

pow. w ha

pow. w ha

Numer

KW

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza

w zł (brutto)

Wadium

w zł.

Termin przetargu


1.


Kikół

teren przeznaczony pod zabudowę usługowo - gastronomiczną decyzją w warunkach zabudowy


642/80,222518900


działka niezabudowana


120.000,00

+ 23% VAT


12.000,00

08 kwietnia 2011r.

godz.1315

Nieruchomości nie są objęte żadnymi obciążeniami ani zobowiązaniami.

II. Warunki przetargu:

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w/w wadium w kasie Urzędu Gminy lub na konto nr KBS Aleksandrów Kuj. O/Kikół 54 9537 0000 0040 0187 2000 0005 - tytuł przelewu ,,Przetarg" w terminie do 09 czerwca 2011r

Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2011r. o godz. 1315 w sali nr 3 Urzędu Gminy Kikół przy Placu Kościuszki 7

  1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

  2. Uczestnik, który przetarg wygra zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Urząd Gminy. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W razie nieprzystąpienia w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwracane jest niezwłocznie (bez odsetek) odpowiednio po odwołaniu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

  3. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg - nabywca.

  4. Organizator przetargu może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.

  5. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kikole przy Placu Kościuszki 7, pokój nr 12 lub telefonicznie pod numerem 54/2894670 wew. 30.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

1.Wywiesza się w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń na okres 30 dni, tj. od 12.05.2011 r. do 13.06.2011r.

2. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Kikół http://bip.kikol.pl

3. Sołectwo: Kikół


Informację wytworzył: Hanna Prażniewska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Krzysztof Wajer, Data wprowadzenia: 2011-05-10 12:32:14, Zatwierdził do publikacji: Piotr Zarembski, Data publikacji 2011-05-12 07:24:33, Ostatnia zmiana: 2011-05-12 07:25:16, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1356