Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3505120
od 28 marca 2008
Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy » Planowanie Wersja do druku

Uchwała Nr XLII/270/2010
Rady Gminy Kikół

z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kikół na lata 2010 – 2014 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 z późn. zmianami), 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Kikół na lata 2010 – 2014” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wieloletni Plan Inwestycyjny, o którym mowa w § 1 jest planem kroczącym to znaczy, że może być aktualizowany w kolejnych latach wraz z weryfikacją poziomu wolnych środków na inwestycje. 

§ 3. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego do budżetu gminy oraz wprowadzenie pozyskanych środków finansowych na realizację zadania jest możliwe w drodze aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały. 

§ 4. Traci moc uchwała XLI/268/2010 Rady Gminy Kikół z dnia 21 września 2010 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kikół na lata 2010 – 2014”. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 


Uzasadnienie

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest jednym z instrumentów zarządzania procesami inwestycyjnymi, opracowanym na podstawie szczegółowej analizy informacji dotyczących planów finansowych i inwestycyjnych samorządu oraz wynikających potrzeb w tym zakresie. Przedstawiony Plan ma charakter otwarty, co stwarza możliwość wprowadzania do niego nowych zadań, jak również uaktualniania już zawartych w nim zadań inwestycyjnych. Pozwoli to na zachowanie zgodności Planu z rocznym planem budżetowym, jak również na dostosowanie go do rzeczywistych możliwości finansowych budżetu gminy. 

WPI jest również instrumentem informującym, który ułatwia przedstawianie planów inwestycyjnych gminy. Stanowi istotne narzędzie komunikacji, służące do prezentowania różnym podmiotom zewnętrznym (takim jak grupy mieszkańców, inne zainteresowane władze), stanowiącym potencjalne źródła finansowania, zdolności gminy do kierowania rozwojem infrastruktury pod względem technicznym i finansowym. 

W związku z ogłoszonym konkursem na Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – schemat: wyposażenie w środki i zasoby obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne Gmina Kikół przystępuje do projektu pn: Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Kikół - wyposażenie i dostosowanie pracowni w szkołach. Celem projektu jest doposażenie pracowni informatycznych w dodatkowe komputery oraz utworzenie profesjonalnie wyposażonych pracowni tematycznych. Będą to w pełni wyposażone pracownie m.in. do nauki języków obcych. Od 2012 roku będzie obowiązywał bezwzględny wymóg pracy jednego ucznia przy jednym komputerze. Ze względów ekonomicznych korzystniejsze jest dokupienie dodatkowych sprzetów niż generowanie etatów i kolejnych godzin lekcyjnych. Możliwe jest otrzymanie dotacji w wysokości 65 000 zł pokrywającej w 65% koszty zadania. 


Załącznik do Uchwały Nr XLII/270/2010
Rady Gminy Kikół
z dnia 29 października 2010 r.

 

L.p.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Nazwa zadania

 

Remont i przebudowa remizy związany ze zmianą użytkowania na świetlicę wiejską wraz z rozbudową o taras i mur oporowy w Kikole.

Budowa sali gimnastycznej z częścią socjalną i łącznikiem przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kikole.

Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Kikole "Moje Boisko Orlik-2012"

Zamkniecie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Grodzeniu.

Remont i modernizacja istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z budową szamba w miejscowości Grodzeń

Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Suminie wraz ze salą gimnastyczną.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kikole wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem.

Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do IIIszkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego

Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Kikół - wyposażenie i dostosowanie pracowni w szkołach.

RAZEM:

Środki poniesione w latch poprzednich

 

13 538

2 668 493

12 200

10 834

 

 

 

 

 

2 705 065

Rok rozpo - częcia

 

2006

2007

2009

2009

2010

2013

2013

2010

2010

 

Rok zakoń - czenia

 

2010

2010

2010

2011

2011

2013

2013

2010

2011

 

Wartość całkowita

 

413 556

3 987 675

923 235

523 800

560 000

194 280

259 550

52 000

100 000

7 064 096

Środki własne/ kredyty, pożyczki

 

201 455

2 807 675

316 035

523 800

560 000

194 280

259 550

13 000

35 000

4 960 795

Środki pozostałe

 

212 101

1 180 000
Ministerstwo Sportu, Urząd Marszałkowski

607 200
Ministerstwo Sportu, Urząd Marszałkowski

0

0

0

0

39 000

65 000

2 103 301

2010

Śr.wł.*

187 917

539 182

303 835

250 000

8 000

0

0

13 000

5 000

1 908 934

Śr.poz.**

212 101

780 000

607 200

0

0

0

0

39 000

0

1 638 301

Śr.og.***

400 018

1 319 182

911 035

250 000

8 000

0

0

52 000

5 000

3 547 235

2011

Śr.wł.*

0

0

0

262 966

552 000

0

0

0

30 000

292 966

Śr.poz.**

0

0

0

0

0

 

0

0

65 000

65 000

Śr.og.***

0

0

0

262 966

552 000

0

0

0

95 000

357 966

2012

Śr.wł.*

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

Śr.poz.**

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

Śr.og.***

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

2013

Śr.wł.*

0

0

0

0

0

194 280

259 550

0

 

453 830

Śr.poz.**

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

Śr.og.***

0

0

0

0

0

194 280

259 550

0

 

453 830

2014

Śr.wł.*

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

Śr.poz.**

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

Śr.og.***

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

* - środki własne 

** - środki pozostałe/kredyty/pożyczki 

*** - środki ogółem 


Informację wytworzył: Krzysztof Wajer, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Mariusz Marciniak, Data wprowadzenia: 2010-11-05 15:26:46, Zatwierdził do publikacji: Mariusz Marciniak, Data publikacji 2010-11-05 15:26:54, Ostatnia zmiana: 2010-11-05 15:27:29, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 492