Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych GOPS KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2018-2019
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3557545
od 28 marca 2008
Wybory » Wybory Samorządowe 2010 Wersja do druku

W związku z zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010r. wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, uprzejmie informuję.
1. Zgłoszenia kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych z obszaru objętego właściwością Komisarza Wyborczego we Włocławku (miasto na prawach powiatów: Włocławek; powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, rypiński, włocławski oraz gminy położone na obszarze wymienionych powiatów) będą przyjmowane w siedzibie Komisarza Wyborczego we Włocławku, ul. Brzeska 6, pok. 10, w terminie do dnia 4 października 2010r. (poniedziałek), w godz. 7.30 – 15.30  (od poniedziałku do piątku). W dniu 2 października 2010 r. (sobota) zgłoszenia będą przyjmowane w godz. 8.30 – 14.00.
2. Prawo zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych przysługuje pełnomocnikom komitetów wyborczych, których zasięg działania obejmuje daną jednostkę samorządu terytorialnego.
3. Kandydatem do składu terytorialnej komisji wyborczej może być osoba posiadająca prawo wybierania, która stale zamieszkuje na obszarze działania rady, dla wyboru której właściwa jest dana komisja wyborcza.
4. Osoby wchodzące w skład komisji wyborczych tracą członkostwo w komisji z dniem podpisania zgody na kandydowanie na radnego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).  Z tym dniem tracą również członkostwo w komisjach osoby będące w stosunku do osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie: zstępnymi, wstępnymi, małżonkami zstępnych lub przysposobionych. Ograniczenie to dotyczy tylko takich sytuacji w  których  w  tym  samym  okręgu  wyborczym,  w  którym  dana  osoba  kandyduje na radnego bądź wójta (burmistrza, prezydenta) – jego krewni i powinowaci nie mogą być członkami terytorialnych komisji wyborczych ani obwodowych komisji wyborczych właściwych dla danego okręgu.
5. Członkowie komisji nie mogą pełnić funkcji pełnomocników komitetów wyborczych ani też mężów zaufania.
6. Obwodową komisję wyborczą powołuje najpóźniej do 7 listopada 2010r. gminna komisja wyborcza, spośród wyborców zgłoszonych przez Pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych.
7. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej dokonuje się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) najpóźniej w 23 dniu przed dniem wyborów tj. do 29 października 2010r.
8. Kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej mogą zgłaszać wyłącznie pełnomocnicy komitetów wyborczych, które mają zarejestrowaną listę kandydatów w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana obwodowa komisja wyborcza.
9. Szczegółowy tryb zgłaszania kandydatów do składów komisji określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. St. Warszawy (M.P. Nr 61, poz. 641).
10. Tekst w/w uchwały wraz ze wzorami druków zgłoszenia znajduje się na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem www.pkw.gov.pl oraz jest dostępny we wszystkich Urzędach Gmin, Miast oraz Starostwach Powiatowych.

Informację wytworzył: Krzysztof Milak, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Mariusz Marciniak, Data wprowadzenia: 2010-09-21 14:22:53, Zatwierdził do publikacji: Mariusz Marciniak, Data publikacji 2010-09-21 14:24:38, Ostatnia zmiana: 2010-09-21 14:25:04, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1058